Navigation Menu+

Statutul Asociatiei Alfa Club Romania

Subsemnatii:
Patrascu Razvan-Florin, domiciliat in mun. Brasov.
Pop Marius-Ionut, domiciliat in mun. Brasov.
Mirica Alexandru-Bogdan, domiciliat in mun. Bucuresti.
Popa Silviu-Alexandru, domiciliat in or. Slatina.
Stroe Alexandru-Victor, domiciliat in mun. Bucuresti
Dima Gabriel, domiciliat, in mun. Bucuresti.
Munteanu Gabriel-Ionut, domiciliat in mun. Iasi.
Valcov Victor-Radu, domiciliat in mun. Constanta.
Samsodan Olimpiu-Ioan, domiciliat in mun. Cluj-Napoca.
Alexa Marcel, domiciliat in mun. Suceava.
Afanasenco Florin-Marius, domiciliat in mun. Bucuresti.
Sarafoleanu Cristian, domiciliat in mun. Bucuresti.
Vladuta George-Cristian, domiciliat in mun. Bucuresti.
Militaru Dragos Ciprian, domiciliat in mun. Bucuresti.

In mod liber si de comun acord am hotarat constituirea unei asociatii non guvernamentale si non politica In conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatorul statut:

[b]CAPITOLUL I
DENUMIREA SI SEDIUL ASOCIATIEI[/b]

Art. 1. Denumirea asociatiei este ALFA CLUB ROMANIA, conform dovezii nr. 66471/17.10.2008 eliberata de Ministerul Justitiei – Directia Pentru Servicii Juridice Conexe.
Art. 2. Sediul asociatiei este In Romania, mun. Brasov, str. Lunga, nr. 27, jud. Brasov. Sediul Asociatiei va putea fi schimbat in conditiile legislatiei In vigoare In materie. Asociatia va putea Infiinta filiale, sucursale, reprezentante sau agentii cu respectarea formalitatilor prevazute de lege.

CAPITOLUL II
FORMA JURIDICA‚ SI DURATA

Art. 3. Asociatia se constituie ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, ce functioneaza In temeiul O.G. nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. Asociatia se constituie pe durata nedeterminata, cu Incepere de la data Inregistrarii oficiale.

CAPITOLUL III
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 5. ALFA CLUB ROMANIA are ca scop dezvoltarea interesul cetatenilor, in general, si a membrilor asociatiei, in special, pentru practicarea automobilismului, a turismului automobilistic, si a activitatii sportive de automobilism , precum si de a acorda asistenta tehnica de profil pentru practicarea si buna desfasurare a activitatilor enuntate in prezentul act.
Art. 6. Asociatia Alfa Club Romania urmatoarele obiective:
a. sa informeze si sa cultive interesul vis a vis de marca si valorile Alfa Romeo
b. sa colaboreze cu autoritati, institutii publice si oricare alte persoane juridice sau persoane fizice, in vederea popularizarii marcii Alfa Romeo;
c. sa organizeze, sa Indrume si sa coordoneze campanii de constientizare si educatie rutiera;
d. sa stabileasca si sa dezvolte relatii de colaborare cu organizatii internationale de automobilism, cu asociatii, cluburi si federatii de specialitate tara si strainatate, precum si cu alti parteneri de profil din strainatate, persoane fizice sau juridice;
e. sa sprijine, pe masura posibilitatilor sale de actiune, cresterea sigurantei in circulatia rutiera;
f. sa sprijine exercitarea drepturilor si libertatilor specifice ale membrilor sai in cadrul si prin mijloacele prevazute de statut, precum si cele derivand din reglementari si conventii interne si internationale;

CAPITOLUL IV.
ATRIBUTIILE ASOCIATIEI

Art. 7. In vederea realizarii obiectivelor sale, Asociatia Alfa Club Romania are urmatoarele atributii:
a. Inscrie si organizeaza pasionatii marcii Alfa Romeo In filiale sau agentii pentru a reprezenta aceasta comunitate prin actiuni desfasurate In tara sau strainatate.
b. Organizeaza si desfasoara activitati teoretice si practice de Insusire si perfectionare a Intretinerii si conducerii masinilor Alfa Romeo.
c. Organizeaza si desfasoara activitati de asistenta tehnica rutiera prin parteneri sau personal propriu (depanare, remorcare, service).
d. Organizeaza si asigura asistenta juridica consultativa pentru membrii sai.
e. Contribuie la educarea automobilistilor In scopul respectarii regulilor de circulatie si a conduitei In trafic.
f. Colaboreaza cu autoritati si institutii publice precum si cu oricare persoana juridica sau fizica de profil, pentru Imbunatatirea normelor de circulatie rutiera, a semnalizarii rutiere, obtinerea permiselor de conducere, a altor masuri privind siguranta circulatiei si prevenirea accidentelor pe drumurile publice si pentru alte activitati conexe.
g. Organizeaza si desfasoara activitati ce au ca obiect prestari de servicii.
h. Organizeaza si desfasoara evenimente locale, nationale sau internationale care au ca scop promovarea comunitatii Alfa Club, a marci Alfa Romeo si a practicarii turismului automobilistic.
i. Incehie conventii, angajamente sau alte Intelegeri cu organizatii nationale sau internationale, asociatii si cluburi omoloage din alte tari privind:
i1. dezvoltarea turismului automobilistic
i2. promovarea comunitatilor pasionatilor marcii Alfa Romeo
i3. acordarea pe baza de reciprocitate a avantajelor de care beneficiaza membrii acestor comunitati
i4. Organizarea si desfasurarea de proiecte comune.
j. Organizeaza si participa la congrese, conferinte, evenimente automobilistice si alte manifestari nationale sau internationale de profil.
k. Organizeaza si sustine dezvoltarea culturii si sporturilor automobilistice prin Infiintarea sau sustinerea proiectelor care au ca scop realizarea de circuite auto, muzee auto, biblioteci dedicate automobilului.
l. Organizeaza si participa la dezvoltarea culturii auto prin priecte care genereaza pagini de internet sau publicatii cu informatii referitoare la marca Alfa Romeo sau la cultura automobilistica In general.
Organizarea interna a asociatiei In vederea Indeplinirii obiectivelor si atributiilor cuprinse In prezentul statut va fi stabilita prin Regulament ce va fi aprobat de Adunarea Generala a Asociatiei.

CAPITOLUL V
DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITA‚TII DE ASOCIAT

Art. 8. Calitatea de membru al asociatiei este personala si inalienabila, ea neputIndu-se transmite la succesori.
Art. 9. Poate dobandi calitatea de membru al asociatiei orice persoana fizica, cetatean roman sau strain, indiferent de sex, nationalitate, domiciliu, profesie, apartenenta politica sau relgioasa, care, In baza unei cereri scrise, se angajeaza sa respecte si sa aplice prevederile actului constitutiv si ale prezentului statut, sa achite taxa de Inscriere si cotizatiile anuale de membru in termenele stabilite de Adunarea generala.
Art. 10. Cererea de Inscriere ca membru al asociatiei va fi Inaintata Consiliului Director. Decizia Consiliului Director se ia cu votul a 2/3 din numarul membrilor sai si este definitiva. Aceasta va fi comunicata In scris solicitantului, In termen de 30 de zile de la Inregistrarea cererii.
Art. 11. Calitatea de membru al asociatiei intra In vigoare Incepand cu data la care s-a achitat taxa de Inscriere In asociatie..
Art. 12. Pierderea calitatii de membru al asociatiei se poate produce In urmatoarele situatii: prin deces; prin retragere scrisa; prin excudere; pentru neplata cotizatiei anuale.
Art. 13. Retragerea din asociatie se poate face oricand, cu conditia ca membrul asociat sa comunice acest lucru In scris catre adunarea generala.
Art. 14. Excluderea din asociatie se face prin votare In Adunarea Generala, dupa expunerea de motive si se aplica membrilor asociati care contravin intereselor generale ale asociatiei sau Incalca grav oricare din obligatiile asumate prin aderarea la prezentul statut. In acest caz, decizia se ia numai cu votul a 2/3 din membri prezenti.
Art. 15. Membrii asociatiei care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei.

CAPITOLUL VI
DREPTURI SI OBLIGATII

Art.16. Membrii ALFA CLUB ROMANIA au urmatoarele drepturi:
a. sa aleaga si sa fie alesi In organele de conducere ale asociatiei;
b. sa participe, cu drept de vot deliberativ, la luarea hotararilor In adunarile generale ale asociatiei;
c. sa-si exprime punctul de vedere In problemele legate de activitatea asociatiei;
d. sa colaboreze la publicatiile editate de asociatie;
e. sa se adreseze organelor de conducere ale asociatiei in orice problema legata de activitatea acesteia, sa faca propuneri pentru organizarea unor activitati specifice asociatiei , precum si pentru imbunatatirea activitatii acesteia, sa semnaleze deficiente, abateri, prejudicii.
f. sa foloseasca aparatura si mijloacele de telecomunicatii puse la dispozitie de catre asociatie;
g. sa participe la concursuri si orice alte activitati organizate de asociatie, fara sa plateasca taxe de participare;
h. sa beneficieze de recompense acordate de asociatie pentru activitatea depusa;
i. sa beneficieze de avantajele oferite de asociatie pentru participarea la activitatile specifice;
j. sa poarte Insemnele reprezentative ale asociatiei.
Art.17. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a. sa respecte statutul asociatiei, regulamentele specifice si regulamentele interne ale acesteia, care sunt obligatorii pentru fiecare membru;
b. sa participe in mod activ la realizarea obiectivelor asociatiei, sa respecte hotararile organelor de conducere si sa-si indeplineasca atributiile in cadrul organelor in care au fost alesi si a comisiilor in care activeaza;
c. sa nu aduca prejudicii de imagine asociatiei, organelor de conducere ale asociatiei si celorlalti membri si sa se abtina de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, care ar dauna imaginii sau prestigiului ei;
d. sa dea dovada de o comportare demna, civilizata si corecta fata de conducere si membrii asociatiei, precum si de o conduita ireprosabila In activitatile ce le desfasoara
e. sa pastreze discretia asupra informatiilor cu caracter intern ale asociatiei;
f. sa-si Imbunatateasca permanent nivelul de pregatire si cunostintele In activitatile specifice;
g. sa plateasca cu regularitate cotizatia anuala de membru la termenele si In cuantumul stabilit;
Art. 18. Membrii asociatiei care savarsesc abateri repetate de la prevederile prezentului statut sau fapte de gravitate deosebita calificate ca atare de legislatia penala, precum si cei care, In mod nejustificat, nu au platit cotizatia timp de 6 luni de la data expirarii anului cotizabil, pierd calitatea de membru si vechimea neIntrerupta In asociatie, prin hotararea Adunarii generale.

CAPITOLUL VII
PATRIMONIUL SI MIJLOACELE FINANCIARE

Art. 19. Patrimoniul initial al asociatiei este In valoare de 1300 ron, provenita din aportul personal In numerar al membrilor fondatori, care au contribuit In cote egale la alcatuirea sa.
Art. 20. Veniturile Asociatiei pot proveni din :
a) contributia membrilor asociatiei
b) cotizatii periodice ;
c) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
d) dividendele societatilor comerciale Infiintate de asociatie;
e) venituri realizate din activitati economice directe;
f) donatii, sponsorizari, legate
g) alte venituri permise de lege.
Art. 21. Asociatia poate Infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc In aceleasi societati comerciale, se folosesc exclusiv pentru realizarea scopului asociatiei. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca ele sunt accesorii sau sunt In stransa legatura cu scopul principal declarat al acesteia.

CAPITOLUL VIII
ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI

Art. 22. Organele de conducere ale Asociatiei ALFA CLUB ROMANIA sunt Adunarea Generala si Consiliul Director.
Art. 23. Adunarea generala este organul suprem de conducere al asociatiei constituit din totalitatea asociatilor, care decide prin adoptarea de hotarari In orice problema care intereseaza persoana juridica, In limitele legii si ale prezentului statut.
Art. 24. Adunarea generala a membrilor asociatiei se Intruneste cel putin o data pe an, In sedinta ordinara, si ori de cate ori este nevoie, In sedinta extraordinara.
Art. 25. Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director sau la cererea a cel putin 1/3 (o treime) din membrii sai prin scrisoare recomandata, trimisa cu cel putin 10 zile Inainte de data la care Adunarea Generala a fost programata, anuntandu-se data, ora, locul si ordinea de zi.
Art. 26 Adunarea Generala, ordinara sau extraordinara, lucreaza valabil In prezenta a jumatate plus unul din numarul membrilor asociati si ia hotarari valabile cu majoritate relativa, prin vot deschis. In cazul neIndeplinirii cvorumului de prezenta, adunarea generala se va reprograma peste 15 zile, hotararile acesteia din urma fiind statutare, indiferent de numarul asociatilor prezenti.
Art. 27. Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Consiliului Director, si are urmatoarele competente :
a. stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c. alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d. alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e. Infiintarea de filiale;
f. modificarea actului constitutiv si a statutului;
g. aproba programul de activitate al Asociatiei pentru anul urmator
h. dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
i. stabilirea cuantumului taxelor de Inscriere si a cotizatiilor ce urmeaza a fi achitate anual de catre membri;
j. orice alte atributii prevazute In lege sau In statut.
Art. 28. Hotararile Adunarii Generale, In limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat Impotriva.
Art. 29. Hotararile Adunarii Generale contrare legii actului constitutiv sau dispoaitiilor cuprinse In statut, pot fi atacate In justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat Impotriva si au cerut sa se insereze aceasta In procesul – verbal de sedinta, In termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Art. 30. Cererea de anulare se solutioneaza In camera de consiliu de catre judecatoria In circumscriptia careia asociatia Isi are sediul. Hotararea este supusa numai recursului.
Art. 31. Consiliul Director reprezinta organul executiv al asociatiei si are urmatoarea componenta:
– Patrascu Razvan-Florin- presedinte
– Pop Marius-Ionut – vicepresedinte
– Mirica Alexandru-Bogdan – secretar
– Munteanu Gabriel-Ionut – membru
– Valcov Victor-Radu – membru
– Alexa Marcel – membru
Art. 32. Consiliul director asigura punerea In executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, In limita a cel mult ¼ (o patrime) din componenta sa.
Art. 33. In exercitarea competentei sale, consiliul director are urmatoarele atributii:
a. prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b. Incheie acte juridice In numele si pe seama asociatiei;
c. stabileste actele juridice de dispozitie ce pot fi Incheiate In numele si pe seama asociatiei de catre filiale;
d. aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
e. duce la Indeplinire hotararile adunarii generale, conduce si Indruma activitatea filialelor si a membrilor asociatiei;
f. urmareste realizarea planurilor anuale de activitate si realizarea prevederilor bugetare;
g. se ocupa de organizarea diverselor activitati si aproba regulamentele de organizare si desfasurare a acestora
h. initiaza si Intretine relatii de colaborare cu organizatii similare din tara si strainatate;
i. Indeplineste orice alte atributii prevazute In statut sau stabilite de adunarea generala.
Art. 34. Consiliul director Isi poate elabora un regulament intern de functionare, In acord cu prevederile statutare.
Art. 35. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca era, pierde aceasta calitate, orice persoana care ocupa o functie de conducere In cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Art. 36. Sedintele Consiliului Director se tin trimestrial, la sediul Asociatiei sau In alt loc, daca membrii sai sInt convocati si consimt la acest lucru, iar de convocarea sa, precum si de comunicarea ordinii de zi sau a oricaror documente necesare se va Ingriji Presedintele.
Art. 37. Sedintele Consiliului Director sunt valabil tinute In prezenta a cel putin 3 din cei 6 membri si adopta decizii cu majoritate simpla prin vot deschis.
Art. 38. Presedintele Consiliului Director este si Presedinte al Adunarii Generale si are urmatoarele atributii speciale :
a. prezideaza si coordoneaza sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale;
b. reprezinta Asociatia In raport cu organele puterii si administratiei de stat, precum si In raport cu oricare alt tert, persoana fizica sau juridica;
c. raspunde In fata Adunarii Generale pentru activitatea Consiliului Director ;
d. poate adopta orice masura ce intra In competenta Consiliului Director, In cazul In care situatiile de urgenta impun acest lucru, masura ce poate fi ratificata sau respinsa de membrii Consiliului la prima sedinta constituita valabil ;
Art. 39. Vicepresedintele Consiliului Director poate exercita oricare din atributiile ce revin Presedintelui, In cazul In care acesta din urma se afla In imposibilitatea temporara de a-si exercita functia sau In cazul In care functia de Presedinte este vacanta, indiferent de motiv, pana la alegerea unui nou Presedinte.

CAPITOLUL IX
CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 40. Gestiunea Asociatiei se controleaza de catre Adunarea Generala a membrilor asociati. Exercitiul economico-financiar dureaza de la 01.01 pana la 31.12. Primul exercitiu economico-financiar Incepe la data Inregistrarii si se sfarseste la 31.12. a aceluiasi an.
Asociatia va tine la sediul sau principal registre si rapoarte corecte si complete ale conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului director precum si un registru cuprinzand numele si adresele membrilor Consiliului director si al persoanelor care aduc contributii In asociatie

CAPITOLUL X
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 41. Asociatia se dizolva:
a. de drept, conform OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
b. prin hotarare a Adunarii Generale;
c. prin hotarare judecatoreasca, In cazurile prevazute de art. 56 din OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 42. In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase In urma lichidarii nu se pot transmite persoanelor fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise, prin donatie, doar In favoarea unor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator. Prin hotararea de dizolvare luata de catre Adunarea Generala vor fi stabilite si persoanele juridice beneficiare ale bunurilor ramase In urma lichidarii.

CAPITOLUL XI
DISPOZITII FINALE

Art. 43. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, astfel cum a fost modificata si completata.
Art. 44. Persoana Imputernicita pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice este Patrascu Razvan-Florin, identificat cu CI seria BV nr.229391.

Actul s-a redactat si certificat la sediul Societatii civile de avocati MIHU & BULIGA In 15(cincisprezece) exemplare, din care 14(paisprezece) exemplare s-au eliberat partilor.